නුඹ මා තනිකර...


පරක් නොමැති මහ සාගරයක් මැද
නුඹ මා තනිකර බෝ දුර ගිය සද
ගවු සිය දහසක් ගෙවාන එන්නට
බෑ යලි ඔබ වෙත රුවල් අහිමි මට...
ජීවිත සුලියේ මා හසුවී අද
ඔරුකද පමනකි හබල් බිදී ඇත
නුඹ මා අතහැර වෙලර ඉමේ බව
සිත පිලිගයි දැයි නොදනිමි  නුඹ හැර ....