අසම්මත ආදරය...හදේ ගැඹුරුම තැනක සැගවුනු
කඳුලු බිඳු එකිනෙක අරන්
දෙතොල් මත නෙක රටා මැවුනා
කොපුල් රූරා වැගිරෙමින්...
ලොවේ සහසක් නේක ගැරහුම්
විද දරා නුඹ හා පෙමින්
මෙතෙක් ආ දුර මතක මං දිග
නුඹේ සුරතේ දැවටෙමින්...
කොතෙක් නම් තව දුරක් යන්නද
තවත් නම් අපි මේ ලෙසින්
නුඹේ සෙනෙහස හා බැදෙන්නට
වරම් නොදෙනා ජීවිතෙන්...

Eminem - Mockingbird...


"Now hush little baby, don't you cry
Everything's gonna be alright
Stiffen that upper lip up little lady, I told ya
Daddy's here to hold ya through the night..
I know mommy's not here right now and we don't know why
We fear how we feel inside
It may seem a little crazy, pretty baby
But I promise momma's gon' be alright.. "

Song: http://youtu.be/iM6C30hA3RY