මුලා වූ ජීවිතේ...රාගයෙන් මුසවෙලා හදවතක් ඉකි බිඳී
ද්වේශයෙන් මුලාවී සුසුම් හා පොර බඳී
මිනිස්කම සිහිසුන්ව සුසානේ පණ අදී
මිය ඇදුනු සෙනෙහසේ සොහොන් කොත ඉදි වුනී..

Know the sweet joy of the way...
"Anger, blame, conflict, and resentment arise from our fear.
When we are afraid, our body tightens,
our heart is constricted, our mind is possessed.
We cannot live wisely.
Forgiveness releases us from the power of fear.
It allows us to see with kindly eyes and rest in a wise heart.
Live in joy, in love,
Even among those who hate.
Live in joy, in health,
Even among the afflicted.
Live in joy, in peace,
Even among the troubled.
Look within, be still.
Free from fear and attachment,
Know the sweet joy of the way."

–Lord Buddha