වෙනසක් සොයා...


ජීවිතය එක තැනක නැවතී 
සුසුම් ලයි වෙනසක් සොයා
නමුදු වටහා ගන්න බෑ මට 
අවැසි මොන වෙනසද කියා..
කඳුලු නෙතු අග නතර වී අද
ඉකිගසයි සෙනෙහස සොයා
නමුදු වටහා දෙන්න බෑ මට
අවැසි නුඹෙ සෙනෙහස කියා..
කියන්නට බැරි හිතට හිමි නැති
සෙනෙහසේ මිරිඟුව සොයා
අතරමං වූ ජීවිතය අද
විඩාපත් වී මියදිලා..

හිත...


හිතේ හිරකරගත්ත හැමදේම
වියරුවෙන් මොරදනකොට
උඹවම හොයන කාලකණ්ණිකමට
දොස් කියන් නෑ මම මගේ හිතට...

උඹ අද සාපකරන
හෙට මට සාපයක් වෙන බව දන්න
මට අයිති නැති උඹට අයිති වුන
අවජාතක මගේ ආදරය
රැකගන්න හදන ඒ හිතට
ආදරෙයි උඹට වැඩියෙන් මම...

You are the Only One...

I can't live without you,
Without you I feel I am nothing,
Yes, I can't live without you,
Without you my life means nothing..

Because you are the one,
Now, you are the only one,
You are my life,  you are my love,
Peace in me and the pain in my soul...

Now, I can't live without you,
Without you there's no existence of mine,
If I fell apart from you,
I could be apart from my own life..

Because you are the one,
Now, you are the only one,
You are my life,  you are my love,
Peace in me and the pain in my soul...

What kind of a relationship is ours that,
There's no single moment without you in my life,
I live  for you and give you my whole time,
Your name is in every breath of mine...

Because you are the one,
Now, you are the only one,
You are my life,  you are my love,
Peace in me and the pain in my soul...

Yes, I live only for you,
That I can give my whole life to you,
Your faith always care of my life,
Remove all the pains hidden in my eyes...

Because you are the one,
Now, you are the only one,
With you my fate is tied and,
Without you I am not complete...

End of University Life...


Life is a creation
A creation of  meetings and departures...
Without  meet  we cannot depart...
Devoid of a departure  there is no meet up again...
So...I have got to leave...
Flowers be required to wither...
But...
A River be supposed to pour...
Forms, ought to return after kissing the shore
So...I am leaving now...
But..
Not like an attender...
Just...like a stranger!