නිහඬ දිවියේ..."මල මිලින වී හිරු සැගවිලා
ලොව අහස සිපගෙන කලු වලා
කනහිලුන් දස අත නද සලා
කුතුහලය හා බිය මුසු කලා...

නිදි වරමි තුන් රෑ පුරා මං
සුභ පැතුම් හදවත සිරකරන්
සමුගනිමි මුලු ලොවටම සොරෙන්
අවසන් සුසුම් හා නික්මෙමින්..

ජීවිතේ සමුදෙන්න මා දැන්
යන්න යන්නට දුර ගමන්
දුක් කඳුලු අතරේ පාවෙමින්
මේ කඳුලු තොට අභියස හිඳන්..

ඒ නිහඬ දිවියේ සොඳුරු දිනයන්
මතකයන් හා අවදි වෙන්නේ
මේ අඳුරු රැය වනතුරු පහන්
දුක් පහව යන්නට ගී ගයන්නේ ..

ගුන කතන හා පැසසුම් කරයි
නව දිවියකට මන් පෙත් සදයි
හේ විසි වයයි දන් පැන් වඩයි
මට නික්ම යන්නට ඉඟි කරයි..

කොඩි වැල් අතර සුදු වැලිතලා
සුදු වතින් මට සොව පලකලා
ඔබ, නෑසියන් මා පැමිනිලා
මලවුන් අතර මා තනිකලා.. "