දෑස දල්වා සිනා සෙයි...


ගුගුරුවා.... හෙන හඬක් තරමට
බිම හෙලා තුරු සැඩ සුලං
වින කරන මහ රලක් තරමට
නුඹ පෙලා උන් පලා යයි...
අනන්ත වූ ගැරහුම් ලදින් පෙර
දිනක සැලිමුත් නුඹේ සිත අද
අසනි වැසි හෙන හඬින් නොසැලී 
දෑස දල්වා සිනා සෙයි...

No comments:

Post a Comment