පුංචි එවුන් කාලේ වගේ...


පුංචි එවුන් කාලේ වගේ
අත් පටලන් ඇවිද යන්න
කඳුලු දෑස් අග රදවා
ආදරයෙන් හිනාවෙන්න
සුසුම් සුලං වල දවටා
දුර ඈතට විසිකරන්න
එන්න යාලු අහස පුරා
සැහැල්ලුවෙන් පියාඹන්න...
ක්ෂිතිජ ඉමේ වලාකුලක
ඉර නිදියන හැන්දෑවක
සඳ නැතිදා අමාවකට
තරු පායන ගංදෑලට
පුංචි එවුන් කාලේ අපේ
පුංචි මතක සිහිකරන්න
එන්න යාලු ඉවුර දිගේ
අත්පටලන් ඇවිද යන්න...

No comments:

Post a Comment