කඳුලු...
විඩාබර නෙතු අගින් කඳුලු මල් පීදුනේ...
කොපුල් සිඹ සනහාන දෙතොල් මත මියැදුනේ...
නුඹේ වත සොයන්නට මගේ හද වෙහෙසුනේ...
හදේ කොන සොහොන් කල සෙනෙහසයි සිහිවුනේ...

No comments:

Post a Comment