නුඹ අකුරු කල පිටුව...


මුලු රෑම අවදියෙන්
කියවුවත් මගේ සිත
සිත් පොතේ අකුරු කල
අපැහැදිලි වචන පෙල...
නෙතු පියන් කඩාගෙන
කඳුලු දෙකොපුල් සිඹින
නොතේරෙන සිත් පොතේ
බොඳව ගිය වචන පෙල...
රිද්දවයි...කෑගසයි...
වල්මත්ව... අසරණව...
මතක මැද ඉකිබිඳින
නුඹ අකුරු කල පිටුව...


No comments:

Post a Comment