බලා හිඳිමි මං...


සිදී නොයන සමුදුර ලෙස
අනන්ත පැතුමන් පොදි බැඳ
නුඹේ සුවඳ යලි විදින්න
ඇඟිලි ගනිමි මං....
හිතේ දුක රැගෙන දෙනෙතට
කඳුලු බිදක් හා මුහුකොට
කොපුල් තල මතට කැදවා
සමුදෙන්නෙමි මං...
සෙනෙහසේ සුවඳ මතකය
මුවට සුසුම් ගෙන එන විට
අනේ නුඹ නැතිව මා ලඟ 
අසරණ වෙමි මං...
ළබැඳි හද මඩල සමගින්
ලඟින් ඉඳ හිනා නංවන
හීනයක් වගේ දවසක් 
පතා හිඳිමි මං...
නුඹ එනතුරු ඇස් අයාන
බලා හිඳිමි මං...

No comments:

Post a Comment